Đừng cố gắng bán >< Giúp khách hàng mua

Có nhiều bạn RM thắc mắc cái tựa sách, nói mua–bán là một mệnh đề sao tách ra được. Bảo đọc hết sách đi, có câu trả lời trong đó – một bạn sau buổi đào tạo tuần rồi nói đọc hết nhưng vẫn chưa rõ lắm. Giải thích nhanh là có nhiều khác biệt … Continue reading Đừng cố gắng bán >< Giúp khách hàng mua